Přepnout na českou verzi

Obchodné podmienky 2023

OBCHODNÉ PODMIENKY

verzia 1/2023

(stiahnuť súbor)

obchodné spoločnosti

DVORAK Trust s.r.o.

so sídlom Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

identifikačné číslo: 01756036

zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 210976

ďalej tiež len „ predávajúci

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.valknut.sk

telefónny kontakt: +420 725 859 205

e-mail: info@valknut.sk

 

 

Korešpondenčná adresa :

DVORAK Trust s.r.o.

Věnceslavy Lužické 1672

50801 Horice

Prevádzková doba: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hodín

na účely týchto obchodných podmienok ďalej ako „ Prevádzkareň “.

 

Príjem elektronických objednávok a prevádzkových otázok je 24 hodín denne na vyššie uvádzaných adresách.

 

PREAMBULA

 

UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ UPLATNENIA VÝLUKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY : spoločnosť DVORAK Trust s.r.o. si týmto dovoľuje informovať svojich zákazníkov, že vzhľadom dodávanému sortimentu tovaru - potravinové a výživové doplnky - sa môžu medzi predávaným tovarom vyskytnúť aj výrobky podliehajúce rýchlej zkaze, ako sypké výrobky a výrobky balené v hygienických obaloch (potraviny) a môže tak nastať situácia, že sa uplatní výnimka predpokladaná § 1837 písm. e) ag) zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež " Občiansky zákonník "), tj v prípade, keď objednávka bude urobená na tovar podliehajúci rýchlej skaze, tovar s krátkou dobou spotreby, alebo pokiaľ dôjde k tomu, že dodaný tovar bude po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom či vyňatý zo zapečateného obalu (všetky obaly sú nepriedušne zatavené vo vákuu a porušením obalu dôjde k znehodnoteniu tovaru) , nebude možné využiť právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy v lehote 14-tich dní , ako je toto právo detailne popísané v článku 8 týchto obchodných podmienok.

 

Práva kupujúcich vyplývajúce zo zodpovednosti za vady nie sú zhora uvedenými dojednaniami dotknuté.

 

 • ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1 Tieto obchodné podmienky predávajúceho sa upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež " Občiansky zákonník ") vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknuté v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy (ďalej len „ kúpna zmluva “) uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese: www.valknut.sk (ďalej len „ webová stránka “ či „ webové stránky “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „ webové rozhranie obchodu “).

1.2. Obchodné podmienky boli spracované podľa ustanovení Občianskeho zákonníka a v súlade so zákonom č. 634/1992 Zb., o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení (ďalej tiež len „ zákon o ochrane spotrebiteľa “) a nevzťahujú sa na prípady, keď osoba, ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou či osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ v zmysle ust. § 419 Občianskeho zákonníka (tj. „ Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje .“). ), ďalej len „kupujúci

1.3. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve, pričom takéto odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona o ochrane spotrebiteľa.

1.4. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Informáciu o zmene či doplnení obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej webovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny či doplnenia.

1.5. Urobením nákupu prostredníctvom e-shopu, kupujúci vyjadruje svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, keď inak by nebolo možné vzájomný zmluvný vzťah založiť.

2. UŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

2.1. Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho používateľského rozhrania. Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru bez nutnosti opakovaného vyplňovania údajov k svojej osobe (ďalej len „ užívateľský účet “). V prípade, že to webové rozhranie obchodu umožňuje, môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru aj bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

2.2. Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku nesprávne či nepravdivo uvedených údajov.

2.3. Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu, ako ani nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti alebo v dôsledku sprístupnenia užívateľského účtu tretej osobe.

2.4. Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 360 dní nevyužíva, využíva ho v rozpore s ustanoveniami týchto obchodných podmienok (nepravdivo uvedené údaje, porušenie povinnosti mlčanlivosti, sprístupnenie užívateľského účtu tretím osobám) alebo v prípade , kedy kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok)

2.5. Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 • 3. OZNÁMENIE KUPUJÚCEMU PRED UZATVORENÍM ZMLUVY V ZMYSLE §1820 A § 1826 OBČIANSKEHO ZÁKONÍKA

3.1. V súlade s ustanovením § 1820 Občianskeho zákonníka, ako aj v zmysle § 1826 Občianskeho zákonníka Predávajúci oznamuje pred tým, než spotrebiteľ urobí záväznú ponuku, nasledujúce skutočnosti:

 • náklady na prostriedky komunikácie na diaľku ( internetové pripojenie, telefónne hovory ) sa nelíšia od základnej sadzby, tieto náklady vynaložené v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám;
 • predávajúci požaduje od spotrebiteľa zaplatenie zálohy v prípadoch popísaných v čl. 5.5 obchodných podmienok;
 • predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie zmluvy na dobu neurčitú, alebo zmluvy s možnosťou automatického predlžovania záväzku;
 • predávajúci neprispôsobuje ceny osobe kupujúceho na základe automatizovaného rozhodovania;
 • údaje o hlavných vlastnostiach a povahe tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu vždy pri príslušnom tovare;
 • celkové ceny tovaru vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a iných obdobných peňažných plnení, prípadne spôsob ich výpočtu v prípade, že povaha tovaru neumožňuje túto cenu rozumne určiť vopred, sú kupujúcemu oznámené na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy pred uskutočnením záväzné objednávky;
 • náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webových stránkach predávajúceho v sekcii „ Doprava a platba “, ako aj na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy pred uskutočnením záväznej objednávky a sú uvedené vždy oddelene od ceny tovaru. Predávajúci upozorňuje, že uvedené náklady platia iba v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky; v prípade, že je spôsob dopravy alebo dopravca vykonávajúci prepravu dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci v plnej výške akékoľvek náklady spojené s takto zvoleným spôsobom dopravy; výška týchto nákladov bude stanovená na základe vyčíslenia dopravy dopravcom;
 • spôsoby platby a dodania tovaru sú komplexne uvedené na webových stránkach predávajúceho v sekcii „ Doprava a platba “, konkrétny spôsob platby, ako aj spôsob a prípadne čas dodania tovaru, kupujúci volí sám na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy z predložených možností;
 • pravidlá pre vybavovanie sťažností kupujúcich sú upravené v čl. 12.1 týchto obchodných podmienok;
 • práva vznikajúce z vadného plnenia, ako aj ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv, sú upravené v čl. 7 týchto obchodných podmienok a v príslušnej verzii reklamačného poriadku . Reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na stiahnutie na webových stránkach;
 • záruku za akosť predávajúci poskytuje iba v prípadoch, keď je na obale tovaru, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame dostupné najneskôr v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy uvedená záručná doba, alebo doba použiteľnosti tovaru. Bližšie sú podmienky záruky upravené v čl. 7.13 obchodných podmienok;
 • kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote 14-tich dní - podmienky, lehota a postup pre uplatnenie práva na odstúpenie od zmluvy sú podrobne popísané v čl. 8 týchto obchodných podmienok, vrátane situácií, kedy právo odstúpiť od zmluvy kupujúcemu nepatrí;
 • v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru; výška týchto nákladov pre prípad, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou, je uvedená na webových stránkach v sekcii „ Reklamácia a vrátenie “, podsekcii „ Stručný návod na odstúpenie od zmluvy v lehote 14-tich dní “;
 • kúpna zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku; kúpnu zmluvu možno uzavrieť v slovenskom jazyku;
 • kúpna zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a nie je prístupná;
 • jednotlivé technické kroky vedúce k uzavretiu zmluvy sú popísané v týchto obchodných podmienkach, vrátane možností zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky ( čl. 4 obchodných podmienok) a súčasne na webových stránkach v sekcii „ Ako nakupovať “;
 • predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1820 ods. 1 písm. n) občianskeho zákonníka;
 • spôsob a podmienky mimosúdneho vybavovania sporov spotrebiteľov vrátane údaja, či sa možno obrátiť so sťažnosťou na orgán dohľadu alebo štátneho dozoru sú uvedené v čl. 12.3 obchodných podmienok.

4. UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

4.1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare (označenie tovaru, popis jeho hlavných vlastností a povahy), a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru. Ceny tovaru sú uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a iných obdobných peňažných plnení (celková cena tovaru). Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú umiestnené vo webovom rozhraní obchodu. Týmto ustanovením nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok.

4.2. Pre objednanie tovaru „vloží“ kupujúci objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu kliknutím na voľbu (ikonu) „ Vložiť do košíka “, kedy sa na webové rozhranie obchodu zobrazí kupujúcemu v zelenom rámčeku oznámenie, že produkt bol pridaný do košíka. Tovar z košíka ( košík je zobrazený pod ikonou v pravom hornom rohu webových stránok ) kupujúci objedná nasledovne: v prvom kroku potvrdí obsah košíka, alebo niektorý tovar odoberie, prípadne upraví jeho množstvo; prostredníctvom voľby (ikony) „ Pokračovať “ kupujúci v ďalšom kroku zvolí spôsob dopravy a spôsob platby a prostredníctvom voľby „ Pokračovať “ prejde ku kroku tretiemu, v ktorom kupujúci doplní informácie k svojej osobe – v závislosti od toho, či sa jedná o registrovaného zákazníka alebo zákazníka bez registrácie sa buď prihlási do svojho užívateľského účtu alebo zadá údaje k svojej osobe (meno, priezvisko, fakturačnú, resp. dodaciu adresu, e-mail, telefón), prípadne uvedie poznámku pre predávajúceho a takto vyplnenú objednávku potvrdí na odoslanie prostredníctvom tlačidla „ objednať s povinnosťou platby “. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 • objednávanom tovare – označenie tovaru, popis jeho hlavných vlastností a povahy;
 • cene tovaru, prípadne spôsobu jej výpočtu pokiaľ povaha tovaru neumožňuje cenu rozumne určiť vopred, vrátane všetkých daní, poplatkov a iných obdobných peňažných plnení;
 • spôsoboch dodania tovaru a spôsoboch úhrady kúpnej ceny tovaru (spôsob platby), vrátane informácie o nákladoch spojených s príslušným variantom dodania a platby tovaru;
 • základné údaje ku kupujúcemu ( meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefón ), ktoré je kupujúci pre úspešné dokončenie objednávky povinný vyplniť;
 • obchodné podmienky na stiahnutie či na vytlačenie (ďalej spoločne len ako „ objednávka “).

4.3. Medzi jednotlivými krokmi v procese objednania tovaru sa kupujúci pohybuje prekliknutia medzi ikonami „ Nákupný košík “ – „ Doprava a platba “ a „ Informácie o Vás “, prípadne za použitia ikony „ Pokračovať “, kedy v prípade potreby je kupujúci oprávnený kedykoľvek zmeniť, či opraviť všetky zadané údaje. Súčasne je kupujúcemu umožnené vložiť zľavový kód, ak má nejaký. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. V rámci procesu objednania je kupujúcemu k dispozícii aj telefonická podpora.

4.4. Súčasťou objednávky sú aj tieto obchodné podmienky, s ktorými je kupujúci povinný sa pred odoslaním objednávky podrobne zoznámiť. Obchodné podmienky sa kupujúcemu zobrazia vo formáte PDF s tým, že kupujúcemu je umožnené obchodné podmienky buď uložiť (stiahnuť) do svojho počítača alebo vytlačiť. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok.

4.5. Objednávka sa pre kupujúceho stáva záväznou (tj vzniká záväzok k úhrade objednaného tovaru pre prípad akceptácie objednávky zo strany predávajúceho), okamihom jej odoslania predávajúcemu prostredníctvom voľby „objednať s povinnosťou platby . Predávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky kupujúceho potvrdí kupujúcemu prijatie objednávky elektronickou poštou na adresu kupujúceho uvedenú v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“), čím dôjde k uzavretiu kúpnej zmluvy. V prípade špecifického charakteru objednávky (najmä vyššie množstvo tovaru, vyššia hodnota tovaru, vyššia celková kúpna cena tovaru, vyššie predpokladané náklady na dopravu, dopyt po tovare horšie dostupnom či bežne neobjednávanom,…) je predávajúci oprávnený požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky. V takom prípade je kúpna zmluva uzavretá až dodatočným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho a zároveň je v takom prípade predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho zaplatenie zálohy až do výšky celkovej ceny tovaru vrátane nákladov na dodanie tovaru v zmysle čl. 5.5 obchodných podmienok.

4.6. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, ako aj doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožnia kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Ak zo zmluvy alebo z povahy predmetu kúpy vyplýva, že množstvo je určené len približné, určí presné množstvo predávajúci.

4.7. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, resp. prevzatím tovaru, ak bola kúpna cena uhradená pred dodaním tovaru. Ak nie je v kúpnej zmluve či týchto obchodných podmienkach dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy okamihom prevzatia tovaru, resp. okamihom, keď kupujúci odmietne prevzatie tovaru, s ktorým mu predávajúci umožnil nakladať.

4.8. Zmluvné strany sú oprávnené odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu pred jej naplnením, tj nerealizovať objednávku, a to do okamihu odovzdania tovaru zo strany predávajúceho kupujúcemu, resp. do okamihu odovzdania tovaru prvému dopravcovi, ak má byť tovar odoslaný na miesto určenia. Odstúpenie musí byť do tohto okamihu zaslané prostredníctvom e-mailu na e-mailovú adresu druhej zmluvnej strany. Pre prípad, že zo strany kupujúceho došlo už k úhrade kúpnej ceny za tovar, vráti predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu všetky peňažné plnenia, ktoré od kupujúceho prevzal, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, prípadne na účet, z ktorého bola kúpna cena zaslaná.

5. CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

5.1. Celkovú cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu všetkými spôsobmi, ktoré sú uvedené na webových stránkach predávajúceho v sekcii „ Doprava a platba “. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať.

5.2. Spoločne s kúpnou cenou (celkovou cenou tovaru) je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu aj prípadné náklady spojené s dodaním tovaru, ktorých presná výška sa odvíja od spôsobu dodania (doručenia) tovaru zvoleného kupujúcim a od spôsobu platby kúpnej ceny tovaru zvoleného kupujúcim pri procese objednania tovaru a je kupujúcemu oznámená najneskôr pred odoslaním záväznej objednávky.

5.3. Splatnosť kúpnej ceny súvisí so zvoleným spôsobom dodania tovaru a zvoleným spôsobom platby. V prípade dodania tovaru jeho zaslaním prostredníctvom dopravcu za súčasnej požiadavky platby na dobierku, je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade výberu bezhotovostnej platby bankovým prevodom je kúpna cena splatná do 5 pracovných dní od uzavretia kúpnej zmluvy. V prípade bezhotovostnej platby prostredníctvom platobnej brány GoPay, Google Pay, online platobným prevodom, online platbou kartou, Bitcoinom, SMS platbou či Mplatbou, je kúpna cena splatná bezprostredne po dokončení objednávky, kedy je kupujúci automaticky presmerovaný na príslušnú webovú stránku umožňujúcu okamžitú realizáciu platby.

5.4. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho pod správnym variabilným symbolom.

5.5. V prípade, keď je zvolená jedna z možností bezhotovostnej platby kúpnej ceny, nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou celej kúpnej ceny. V prípadoch, keď je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho dodatočné potvrdenie objednávky (čl. 4.5.), je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie zálohy na tovar až do výšky celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na to, aký spôsob dodania tovaru kupujúci zvolil. V takom prípade teda predávajúci nie je povinný dodať tovar pred úhradou zálohy.

5.6. Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a doručí ju kupujúcemu fyzicky spoločne s objednaným tovarom.

5.7. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE K EET : podľa zákona č. 112/2016 Zb., o evidencii tržieb, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

6. DODANIE TOVARU, PREDANIE A PREVZATIE TOVARU

6.1. Podávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia av dodacej lehote mu to oznámi prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho. Kupujúci je povinný v mieste plnenia tovaru od predávajúceho prevziať. Dodacia lehota je 10 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim, resp. 10 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny, ak má k jej úhrade dôjsť pred odovzdaním tovaru. Ak je predávajúci v omeškaní s odovzdaním tovaru dlhšie ako 30 dní, môže kupujúci od zmluvy odstúpiť, ak predávajúci nesplní svoju povinnosť ani v dodatočnej primeranej lehote, ktorú mu kupujúci poskytol. Kupujúci môže od zmluvy odstúpiť bez dodatočnej lehoty len v prípade, že predávajúci odmietol plniť alebo je plnenie v určenom čase nevyhnutné s ohľadom na okolnosti pri uzavretí zmluvy alebo kupujúci oznámil predávajúcemu pred uzavretím zmluvy, že je dodanie v určitý čas nevyhnutné; § 1980 Občianskeho zákonníka sa nepoužije. Predávajúci vráti bez zbytočného odkladu po odstúpení od zmluvy kupujúcemu všetky peňažné plnenia, ktoré kupujúci podľa zmluvy uhradil.

6.2. Vzhľadom k predávajúcim ponúkaným spôsobom dodania tovaru je miestom plnenia miesto uvedené kupujúcim v objednávke ako miesto, kam má byť tovar zaslaný (miesto určenia). Predávajúci tovar odovzdá kupujúcemu odovzdaním tovaru kupujúcemu, alebo ním poverenej osobe, dopravcom vykonávajúcim dopravu, to neplatí, pokiaľ dopravca určil kupujúci bez toho, aby mu bol predávajúcim ponúknutý – v takom prípade je tovar predávajúcim kupujúcemu odovzdaný (odovzdaný ) odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre ; práva kupujúceho voči dopravcovi tým nie sú dotknuté. Ak neprevezme kupujúci tovar, patrí predávajúcemu odplata za uskladnenie vo výške odplaty obvyklej.

6.3. Pri prevzatí tovaru od dopravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť dopravcovi s tým, že v prípade porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky, resp. o poškodení zásielky počas prepravy, nemusí kupujúci zásielku od dopravcu prevziať. Pokiaľ kupujúci poškodenú zásielku napriek tomu prevezme, je v záujme utvrdenia jeho pozície pre prípad uplatnenia nároku na náhradu škody z poškodenej zásielky po prepravcovi vhodné popísať zistený/-é nedostatok/-tky v protokole o prevzatí zásielky. Prevzatím tovaru od dopravcu nadobúda kupujúci v súlade s § 2561 Občianskeho zákonníka práva z prepravnej zmluvy a súčasne na kupujúceho prechádza právo na náhradu škody na zásielke voči dopravcovi.

6.4. Pokiaľ po rozbalení zásielky kupujúci zistí, že obsah zásielky je poškodený, najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia tovaru upovedomí predávajúceho o tejto skutočnosti telefonicky na tel. čísle: +420 725 859 205 , prípadne prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na adresu info@valknut.sk. V opačnom prípade sa nemôže domáhať nárokov z poškodenej zásielky voči predávajúcemu.

6.5. Predávajúci zabalí tovar spôsobom potrebným na uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará tovar na prepravu.

6.6. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť všetky náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia. Predávajúci nie je v takom prípade povinný odoslať tovar pred tým, než budú tieto dodatočne vzniknuté náklady kupujúcim uhradené.

7. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

7.1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z vadného plnenia sa riadia príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

7.2. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar:

 • zodpovedá dohodnutému popisu, druhu a množstvu, ako aj akosti, funkčnosti a iným dohodnutým vlastnostiam;
 • je vhodné na účel, na ktorý ho kupujúci požaduje a s ktorým predávajúci súhlasil;
 • je dodané s dohodnutým príslušenstvom a pokynmi na použitie, vrátane návodu na montáž alebo inštaláciu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať;

a že vedľa dohodnutých vlastností

 • je vhodné na účel, na ktorý sa vec tohto druhu obvykle používa, aj s ohľadom na práva tretích osôb, právne predpisy, technické normy alebo kódexy správania daného odvetvia, ak nie je technických noriem;
 • tovar množstvom, akosťou a ďalšími vlastnosťami, vrátane životnosti, funkčnosti, kompatibility a bezpečnosti, zodpovedá obvyklým vlastnostiam vecí toho istého druhu, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;
 • je tovar dodaný s príslušenstvom, vrátane obalu, návodu na montáž a iných pokynov na použitie, ktoré môže kupujúci rozumne očakávať a
 • tovar zodpovedá akosťou alebo prevedením vzorky alebo predlohe, ktoré predávajúci kupujúcemu poskytol pred uzavretím zmluvy.

7.3. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu taktiež za vadu spôsobenú nesprávnou montážou alebo inštaláciou, ktorá bola podľa zmluvy vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť. To platí aj v prípade, že bola montáž alebo inštalácia vykonaná kupujúcim a vada nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci.

7.4. Chybou tovaru nie je:

  • opotrebenie tovaru spôsobené jeho obvyklým používaním alebo pri použitom tovare opotrebenie zodpovedajúce miere jej predchádzajúceho používania;
  • poškodenie tovaru v dôsledku nesprávnej inštalácie či montáže, okrem situácií, kedy bola takáto montáž či inštalácia vykonaná predávajúcim alebo na jeho zodpovednosť, resp. chyba nastala v dôsledku nedostatku v návode, ktorý k nej poskytol predávajúci;
  • poškodenie tovaru v dôsledku neodbornej obsluhy, úprav či opráv, užívania v rozpore s odporúčaním výrobcu, návodom či užívateľskou príručkou, alebo v dôsledku iných neodborných zásahov;
  • poškodenie tovaru v dôsledku použitia nesprávneho spotrebného materiálu;
  • poškodenie tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku prekročenia miery životnosti tovaru, ktoré bolo u tovaru možné rozumne očakávať, aj s ohľadom na verejné vyhlásenia urobené predávajúcim alebo inou osobou v tom istom zmluvnom reťazci, najmä reklamou alebo označením;
  • mechanické poškodenie tovaru;
  • poškodenie tovaru v dôsledku neprimeraného zaobchádzania s tovarom, či hrubého zanedbania starostlivosti o tovar, najmä užívanie či skladovanie tovaru v nevhodnom prostredí, v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, či chemickými a mechanickými vplyvmi vlastnostiam tovaru;
  • poškodenie tovaru v dôsledku živelnej udalosti či vyššej moci.

7.5. Právo kupujúceho z vadného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Ak sa prejaví vada v priebehu jedného roka od prevzatia, predpokladá sa, že vec bola chybná už pri prevzatí, ibaže to povaha veci alebo vady vylučuje. Táto doba nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vec užívať, v prípade, že vadu vytkol oprávnene.

7.6. Právo z vadného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ vadu sám spôsobil.

7.7. Právo na uplatnenie práv zo zodpovednosti za vady tovaru zaniká, pokiaľ nebolo uplatnené v lehote na uplatnenie práv z vadného plnenia. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v dobe dvoch rokov od prevzatia tovaru a v prípade kúpy použitej veci v dobe 1 roka od prevzatia tovaru. Súd právo z vady prizná aj v prípade, že nebola vytknutá bez zbytočného odkladu potom, čo ju mohol kupujúci pri dostatočnej starostlivosti zistiť.

7.8. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba určená na vytknutie vady nebeží po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže tovar užívať. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar ani v lehote 15-tich dní po tom, čo bol predávajúcim informovaný o vybavení reklamácie, má sa za to, že môže vec užívať.

7.9. V prípade neoprávnenej reklamácie sa doba určená na vytknutie vady nepredlžuje.

7.10. Kupujúci tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak odosiela predávajúci tovar, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, kedy je tovar dopravený do miesta plnenia.

7.11. Za okamih vytknutia vady sa považuje okamih, kedy je predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo z vadného plnenia zakúpeného tovaru. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci osobne alebo písomne na Prevádzkarni predávajúceho, prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na adresu info@valknut.sk, či telefonicky na tel. čísle: +420 725 859 205. Ak je na opravu určená iná osoba, ktorá je v mieste predávajúceho alebo v mieste pre kupujúceho bližším, kupujúci vytkne vadu tomu, kto je určený na vykonanie opravy.

7.12. Nároky kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vady

 • Ak má tovar vadu, môže kupujúci požadovať jej odstránenie. Podľa svojej voľby môže požadovať dodanie novej veci bez vady alebo opravu veci, ibaže je zvolený spôsob odstránenia vady nemožný alebo v porovnaní s druhým neprimerane nákladný; to sa posúdi najmä s ohľadom na význam vady, hodnotu, ktorú by vec mala bez vady, a to, či môže byť druhým spôsobom vada odstránená bez značných ťažkostí pre kupujúceho. Predávajúci môže odmietnuť vadu odstrániť, ak je to nemožné alebo neprimerane nákladné najmä s ohľadom na význam vady a hodnotu, ktorú by vec mala bez vady;
 • Predávajúci odstráni vadu v primeranom čase po jej vytknutí tak, aby tým kupujúcemu nespôsobil značné ťažkosti, pričom sa zohľadní povaha veci a účel, na ktorý kupujúci vec kúpil. Na odstránenie vady prevezme predávajúci vec na vlastné náklady. Ak to vyžaduje demontáž veci, ktorej montáž bola vykonaná v súlade s povahou a účelom veci predtým, než sa vada prejavila, predávajúci vykoná demontáž vadnej veci a montáž opravenej alebo novej veci alebo uhradí náklady s tým spojené. Ak kupujúci neprevezme vec v primeranom čase po tom, čo ho predávajúci upovedomil o možnosti vec po oprave prevziať, patrí predávajúcemu odplata za uskladnenie vo výške odplaty obvyklej;
 • Kupujúci môže požadovať primeranú zľavu alebo odstúpiť od zmluvy, pokiaľ a) predávajúci vadu odmietol odstrániť alebo ju neodstránil podľa predchádzajúcich zarážok, b) sa vada prejaví opakovane, c) je vada podstatným porušením zmluvy, alebo d) je z vyhlásenia predávajúceho alebo z okolností zjavné , že vada nebude odstránená v primeranom čase alebo bez značných ťažkostí pre kupujúceho;
 • Primeraná zľava sa určí ako rozdiel medzi hodnotou veci bez vady a vadnej veci, ktorú kupujúci dostal;
 • Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, ak je vada veci nevýznamná; má sa za to, že vada nie je nevýznamná. Ustanovenia § 2110 a 2111 Občianskeho zákonníka sa v takom prípade nepoužijú. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, predávajúci vráti kupujúcemu kúpnu cenu bez zbytočného odkladu po tom, čo dostane vec alebo čo mu kupujúci preukáže, že vec odoslal;
 • Kým predávajúci nesplní svoje povinnosti z chybného plnenia, nemusí kupujúci platiť doposiaľ neuhradenú kúpnu cenu alebo jej časť.

7.13. Záruku za akosť predávajúci poskytuje iba v prípadoch, keď je na obale tovaru, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame dostupné najneskôr v okamihu uzavretia kúpnej zmluvy, uvedená záručná doba, alebo doba použiteľnosti tovaru. V takom prípade platí, že má kupujúci zo záruky právo na dodanie novej veci bez vád alebo na opravu veci. Záručná doba plynie od odovzdania veci kupujúcemu; ak bola vec podľa zmluvy odoslaná, plynie záručná doba od doručenia veci do miesta určenia. Kupujúci nemá právo zo záruky, ak spôsobila vadu po prechode nebezpečenstva škody na veci na kupujúceho vonkajšiu udalosť. Vadu krytou zárukou musí kupujúci vytknúť predávajúcemu v lehote určenej dĺžkou záručnej doby. Ustanovenia § 1921 a 1922 Občianskeho zákonníka sa použijú obdobne. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, nebeží lehota na vytknutie vady po dobu, počas ktorej kupujúci nemôže vadný predmet užívať. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar ani v lehote 15-tich dní po tom, čo bol predávajúcim informovaný o vybavení reklamácie, má sa za to, že môže vec užívať.

7.14. Kompletný proces reklamačného konania pri uplatnení práv z chybného plnenia, ako aj v prípade uplatnenia práv zo záruky za akosť, je upravený príslušnou verziou reklamačného poriadku predávajúceho uverejnenou na webových stránkach.

8. PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

8.1. Predávajúci pre vylúčenie všetkých pochybností vyhlasuje, že v rámci on-line predaja zaisťovaného na webových stránkach neposkytuje žiadne služby, a to ani služby spočívajúce v oprave či údržbe, či služby ubytovacej, prepravy tovaru, nájme dopravného prostriedku, stravovania alebo využitia voľného času, nedodáva alkoholické nápoje, zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy, noviny, periodiká alebo časopisy, ani digitálny obsah, ako ani neuzatvára zmluvy na základe verejnej dražby. Predávajúci neuzatvára zmluvy na dodávky tovaru, ktorých cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle na vôli predávajúceho ak ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie od zmluvy.

8.2. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nemožno okrem iného (vo vzťahu k tovaru dodávanému predávajúcim) odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa požiadaviek kupujúceho alebo prispôsobeného jeho osobným potrebám; od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, alebo tovaru s krátkou dobou spotreby, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní vzhľadom na svoju povahu nenávratne zmiešaný s iným tovarom; a od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v zapečatenom obale, ktoré z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov nie je vhodné vrátiť potom, čo ho kupujúci porušil.

8.3. Ak sa nejedná o prípad uvedený v čl. 8.2. obchodných podmienok, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo akýmkoľvek jednoznačným vyhlásením urobeným voči predávajúcemu od kúpnej zmluvy odstúpiť v lehote štrnástich dní, pričom ak nie je ďalej stanovené inak, končí lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa uzavretia zmluvy. Ak je predmetom záväzku kúpa tovaru, končí sa lehota uplynutím štrnástich dní odo dňa, keď kupujúci alebo ním určená tretia osoba odlišná od dopravcu prevezme tovar, alebo

 • posledný kus tovaru, ak objedná kupujúci v rámci jednej objednávky viac kusov tovaru, ktoré sú dodávané samostatne,
 • poslednú položku alebo časť dodávky tovaru pozostávajúceho z niekoľkých položiek alebo častí, alebo
 • prvú dodávku tovaru, ak je v zmluve dojednaná pravidelná dodávka tovaru po dohodnutú dobu.

8.4. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiť vzorový Formulár na odstúpenie od zmluvy poskytovaný predávajúcim uverejnený na webových stránkach.

8.5. Ak odstúpi kupujúci od zmluvy, zašle alebo odovzdá podnikateľovi bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, tovar, ktorý od neho obdržal, ibaže mu podnikateľ ponúkol, že si tovar sám vyzdvihne. Lehota je zachovaná, pokiaľ kupujúci odošle tovar pred jej uplynutím.

8.6. Kupujúci znáša náklady spojené s vrátením tovaru; výška týchto nákladov, resp. určenie maximálnej výšky týchto nákladov, pre prípad, že tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou, je uvedený na webových stránkach v sekcii „ Reklamácia a vrátenie“, podsekcii„ Stručný návod na odstúpenie od zmluvy v lehote 14-tich dní “.

8.7. Predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich dní od odstúpenia od zmluvy, všetky peňažné prostriedky vtátanene nákladov na dodanie, ktoré od neho na základe zmluvy prijal, rovnakým spôsobom. Iným spôsobom vráti predávajúci kupujúcemu prijaté peňažné prostriedky len vtedy, pokiaľ s tým kupujúci súhlasil a pokiaľ mu tým nevzniknú ďalšie náklady. Ak kupujúci zvolil iný ako najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako obdrží tovar, alebo než mu kupujúci preukáže, že tovar odoslal späť, podľa toho, čo nastane skôr.

8.8. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu iba za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné na to, aby sa oboznámil s povahou, vlastnosťami a funkčnosťou tovaru.

8.9. Ak odstúpil kupujúci od zmluvy, zanikajú záväzky zo všetkých vedľajších zmlúv k tomu istému okamihu ako záväzok zo zmluvy hlavný bez nákladov pre kupujúceho s výnimkou nákladov na dodanie tovaru za situácie, keď kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dopravy, ktorý predávajúci ponúka, kedy v takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru as výnimkou prípadného vzniku povinnosti kupujúceho nahradiť predávajúcemu zníženie hodnoty tovaru v zmysle čl. 8.8 týchto obchodných podmienok. Vedľajšou zmluvou podľa tohto dojednania je zmluva, ktorej predmetom je plnenie súvisiace s plnením poskytovaným na základe zmluvy hlavnou, a toto plnenie je poskytované predávajúcim alebo treťou osobou na základe dojednania medzi nimi.

8.10. Ak je spoločne s tovarom poskytnutý kupujúcemu darček, je darovacia zmluva medzi predávajúcim a kupujúcim uzavretá s rozväzovacou podmienkou, že ak dôjde k odstúpeniu od kúpnej zmluvy kupujúcim, stráca darovacia zmluva ohľadom takého darčeka účinnosť a kupujúci je povinný spolu s tovarom predávajúcemu vrátiť aj poskytnutý darček.

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

10.1 O ochrane osobných údajov je pojednané v samostatnej sekcii označenej ako „ Ochrana osobných údajov “. Dozor nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 – Holešovice., web: www.uoou.cz .

11. DORUČOVANIE

11.1. Kupujúcemu môžu byť písomnosti doručované aj prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy, procesu zakladania užívateľského účtu, prípadne pri inej vzájomnej komunikácii. Takto doručované písomnosti sa majú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.

12. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

12.1. Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zaisťuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy info@valknut.sk. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim v sťažnosti.

12.2. Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad . Česká obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

12.3. INFORMÁCIE O MOŽNOSTI MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU : V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu zo spotrebiteľskej zmluvy, u ktorej dochádza k plneniu na území Slovenskej republiky (v ostatných prípadoch len vtedy, ak súvisí plnenie s podnikateľskou činnosťou prevádzkovanou na územie Českej republiky), ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, má spotrebiteľ v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu , tj môže podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, e-mail: adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie www.coi.cz 

12.4. Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/ 

12.5. Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

12.6. Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takým stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

12.7. Prílohu obchodných podmienok tvorí Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

12.8. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami už pred uskutočnením kúpy tovaru. Zaslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami, ich obsah je mu známy a že s ich znením výslovne súhlasí. Obchodné podmienky sú k dispozícii ako dokument na stiahnutie na www.valknut.sk

12.9. Táto verzia obchodných podmienok je platná a účinná od 6.1.2023, na tovar zakúpený pred 6.1.2023 sa naďalej vzťahujú obchodné podmienky verzie 1-2021 uverejnené dňa 14.4.2021.

 

 

V Poděbradech, dňa 2.1.2023