Přepnout na českou verzi

Reklamačný poriadok 2021 archív

Reklamačný poriadok

verzia 1/2021

obchodné spoločnosti

DPFS trust sro ( („predávajúci“)

so sídlom Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

identifikačné číslo: 09608486

zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Prahe, oddiel C, vložka 338788

telefónny kontakt: 725 859 205

e-mail: info@valknut.sk

na predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.valknut.sk

 

Adresa prevádzky a korešpondenčná adresa:

DPFS trust sro.

Věnceslavy Lužické 1672

Hořice 50801

Prevádzková doba: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hodín

 

Pre účely reklamačného poriadku bude ďalej prevádzkareň zhora uvedená uvádzaná ako „Prevádzkareň“.


Tento reklamačný poriadok predávajúceho upravuje
proces reklamačného konania pri uplatnení nároku zo zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného kupujúcim – spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho na internetovej adrese www.valknut.sk (ďalej len „webová stránka“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“). Samotná zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, tj. najmä obsah práv z chybného plnenia, je uvedená v Obchodných podmienkach predávajúceho verzia 1/2021 uverejnených na webovom rozhraní obchodu (ďalej len „Obchodné podmienky“).

 

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „Občiansky zákonník“) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa.

 

I. Všeobecné ustanovenia:

Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie spotrebiteľ v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, tj. "Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.", ako aj v zmysle § 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, tj: fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.“

 

Reklamácia kupujúceho na dodaný tovar:

 1. Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku kupujúceho zo zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru (prípadne zo záruky za akosť), ktorá sa u tovaru dodaného predávajúcim vyskytne a ktorej kupujúci oznámi, špecifikuje a zodpovedajúcim spôsobom predávajúcemu doloží v lehote, za podmienok a spôsobom stanoveným týmto reklamačným poriadkom. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy je predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo z vadného plnenia kúpeného tovaru.

 2. Uplatňovať je možné reklamáciu iba na tovar preukázateľne zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Túto skutočnosť možno preukázať najmä potvrdenkou, účtenkou, paragónom, dodacím listom, faktúrou alebo iným platným dokladom alebo obdobným spôsobom dosvedčujúcim, že tovar bol zakúpený a zaplatený u predávajúceho.

 3. Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme, v akom rozsahu a po akú dobu trvajú povinnosti predávajúceho v prípade chybného plnenia (ďalej len Potvrdenie). Predávajúci v Potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikačný údaj. Ak tomu nebráni povaha veci, možno Potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim vyššie uvedené údaje.

 4. Ak o to požiada kupujúci, vydá mu predávajúci doklad o zakúpení výrobku alebo o poskytnutí služby s uvedením dátumu predaja výrobku alebo poskytnutia služby, o aký výrobok alebo o akú službu sa jedná a za akú cenu bol výrobok predaný alebo služba poskytnutá. Predávajúci na doklade uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikačný údaj.

 

Reklamačným konaním sa rozumie postup predávajúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim, ktorého výsledkom je rozhodnutie predávajúceho o oprávnenosti reklamácie a následné uspokojenie nárokov kupujúceho postupom podľa bodu 7. Obchodných podmienok (bod 7.11) či rozhodnutie o zamietnutí reklamácie ako neoprávnené.

 

II. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia/záručná doba

 1. Vzhľadom na charakter dodávaného tovaru – potravinové a výživové doplnky – kedy sa jedná o tovar s obmedzenou dobou minimálnej trvanlivosti/dobou spotreby (použiteľnosti), ktorá je na tovar vždy vyznačená, platí, že počas tejto doby predávajúci poskytuje záruku za akosť tovaru a kupujúci je oprávnený uplatniť právo zo zodpovednosti za vady akosti tovaru v čase vyznačeného dátumu minimálnej trvanlivosti/dáta spotreby (použiteľnosti) tovaru. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia/záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 2. Do dĺžky lehoty na uplatnenie práv z vadného plnenia sa nepočíta doba od prijatia oprávnenej reklamácie až do doby, kedy je kupujúci povinný tovar si po vybavení reklamácie prevziať, tj doba trvania reklamácie končí dňom vybavenia reklamácie, nie až dňom vyzdvihnutia tovaru kupujúcim.

III. Reklamácia a reklamačné konanie

 • Reklamácia tovaru môže byť urobená osobne alebo písomne na Prevádzkarni predávajúceho alebo písomne na adrese sídla predávajúceho, prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na adresu uvedenú v záhlaví tohto dokumentu, či telefonicky na tel. čísle uvedenom tiež v záhlaví tohto dokumentu.
 • Kupujúci je povinný bezodkladne po uplatnení reklamácie predložiť tovar predávajúcemu vrátane súvisiacej dokumentácie. V opačnom prípade bude reklamačné konanie pre nesúčinnosť zastavené.
 • Po obdržaní reklamácie informuje predávajúci kupujúceho o následnom postupe v závislosti od druhu tovaru a charakteru a rozsahu vady o najvhodnejšej forme a podrobnostiach reklamačného konania, o predpokladanom výsledku reklamačného konania ao približnom dátume ukončenia reklamačného konania. Pri reklamácii tovaru urobenej prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou, alebo telefonicky, informuje predávajúci kupujúceho tiež o adrese, na ktorej má byť reklamovaný tovar zaslaný.
 • Kupujúci je povinný zaistiť dostatočne bezpečný obal tovaru vyhovujúci nárokom prepravy. V prípade, keď tovar bude predávajúcemu zaslaný v zjavne nedostatočnom obale, nemusí byť reklamácia uznaná za oprávnenú. Náklady na prepravu, ako aj iné s uplatnením reklamácie súvisiace náklady, hradí kupujúci sám. V prípade potvrdenia oprávnenosti reklamácie, má kupujúci právo požadovať náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení reklamácie (napr. poštovné, náklady na prepravu).
 • Pri uplatnení reklamácie kupujúci uvedie, akým spôsobom si praje reklamáciu vybaviť (nároky kupujúceho zo zodpovednosti za vady sú uvedené v bode 7.11 Obchodných podmienok. Presnú špecifikáciu vád tovaru, ako aj špecifikáciu práv, ktoré kupujúci voči predávajúcemu uplatňuje, je kupujúci povinný predávajúcemu oznámiť súčasne s učinením reklamácie, najneskôr však pri odovzdaní reklamovaného tovaru predávajúcemu.
 • Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy kupujúci právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje( („Potvrdenie o uplatnení reklamácie“).
 • Predávajúci potom, čo obdrží reklamovaný tovar vrátane súvisiacej dokumentácie, vykoná predbežnú prehliadku tovaru, zhodnotí nároky uplatnené kupujúcim, a ak je to z uskutočnených zistení možné, vybaví reklamáciu tak, že ju uzná ako oprávnenú a uspokojí kupujúceho v súlade s bodom 7.11 Obchodných podmienok , alebo reklamáciu na mieste zamietne ako neoprávnenú a reklamovaný tovar kupujúcemu vráti.
 • Predávajúci alebo ním poverený pracovník rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Do tejto lehoty sa nezapočítava doba primeraná podľa druhu výrobku či služby potrebná na odborné posúdenie vady. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Márne uplynutie tejto lehoty sa považuje za podstatné porušenie zmluvy zo strany predávajúceho.
 • O výsledku uplatnenej reklamácie vystaví predávajúci písomný doklad, v ktorom uvedie dátum a spôsob vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a dobe jej trvania, prípadne odôvodní zamietnutie reklamácie („Protokol“). Protokol bude priložený k tovaru. Kópiu Protokolu si predávajúci ponechá na účely evidencie. Výsledok reklamačného konania predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty na adresu oznámenú kupujúcim pri odovzdaní reklamovaného tovaru (e-mailová adresa) a zaznamenanú v Potvrdení o uplatnení reklamácie, telefonicky na telefónne číslo uvedené kupujúcim pri odovzdaní reklamovaného tovaru a zaznamenané v Potvrdení o uplatnení reklamácie, či na žiadosť kupujúceho iným dohodnutým spôsobom zaznamenaným v Potvrdení o uplatnení reklamácie.
 • Potvrdenie o uplatnení reklamácie a Protokol môžu byť obsiahnuté v jedinej listine – reklamačnom protokole.
 • Kupujúci je oprávnený a taktiež povinný sa o priebehu reklamácie u predávajúceho informovať, najlepšie telefonicky na tel. čísle uvedenom v záhlaví tohto dokumentu, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese uvedenej taktiež v záhlaví tohto dokumentu. V prípade, že tak kupujúci neurobí, potom v súlade s nálezom Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. III. ÚS 2983/08 musí znášať dôsledky, ktoré z jeho nečinnosti v tomto smere plynú.
 • Ak si kupujúci nevyzdvihne vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy musí byť reklamácia vybavená, je predávajúci po predchádzajúcej písomnej výzve zaslanej doporučene kupujúcemu na adresu uvedenú pri uplatnení reklamácie a zaznamenanú na Potvrdení o uplatnení reklamácie, oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške -Sk za každý začatý deň omeškania po uplynutí vyššie uvedenej lehoty. Ak presiahne výška skladného cenu reklamovaného tovaru, môže byť tento tovar použitý na úhradu skladného. Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci je v zmysle § 2126 a nasl. Občianskeho zákonníka oprávnený postupovať cestou svojpomocného predaja.

 

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Kupujúci je v prípade uplatnenia reklamácie povinný oznámiť predávajúcemu kontaktné údaje za účelom vzájomnej komunikácie v rámci reklamačného konania, a to najmä adresu trvalého bydliska, resp. adresu, na ktorej preberá poštu, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty.Kupujúcemu môžu byť písomnosti doručované aj prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho. Takto doručované písomnosti sa majú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.

 2. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom už pred uskutočnením kúpy tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho či prepravcu kupujúci akceptuje tento reklamačný poriadok.

 3. Reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na stiahnutie na webových stránkach predávajúceho.

 4. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku. Informáciu o zmene či doplnení reklamačného poriadku predávajúci zverejní na svojej webovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny či doplnenia.

 

Reklamačný poriadok je platný a účinný od 20.4.2021

 

 

V Poděbradoch, dňa 14.4.2021

 

 

DPFS trust sro.