Přepnout na českou verzi

Obchodné podmienky 2021 - archiv

 

 

OBCHODNÉ PODMIENKY

verzia 1/2023

obchodné spoločnosti

DPFS trust s.r.o.

sa sídlom Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

identifikačné číslo: 09608486

zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praze, oddiel C, vložka 338788

ďalej tiež len „predávajúci

pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.valknut.sk

telefónny kontakt: 725 859 205

e-mail: info@valknut.sk

 

 

Adresa prevádzky a korešpondenčná adresa:

DPFS trust s.r.o.
Věnceslavy Lužické 1672
Hořice 50801
Prevádzková doba: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hodín

 

Pre účely týchto obchodných podmienok bude ďalej prevádzkareň zhora uvedená uvádzaná ako „Prevádzkareň“.

Príjem elektronických objednávok a prevádzkových otázok je 24 hodín denne na adresách vyššie uvádzaných.

 

PREAMBULA

 

UPOZORNENIE NA MOŽNOSŤ UPLATNENIA VÝLUKY Z PRÁVA NA ODSTÚPENIE OD ZMLUVY: spoločnosť DPFS trust s.r.o. si týmto dovoľuje informovať svojich zákazníkov, že vzhľadom dodávanému sortimentu tovaru - potravinové a výživové doplnky - sa môžu medzi predávaným tovarom vyskytnúť aj výrobky podliehajúce rýchlej skaze, ako aj výrobky sypké a výrobky balené v hygienických obaloch (potraviny) a môže tak nastať situácia, keďže sa uplatní výnimka predpokladaná § 1837 písm. e) ag) zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „občiansky zákonník“), tj. v prípade, keď objednávka bude urobená na tovar podliehajúci rýchlej skaze, alebo ak dôjde k tomu, že dodaný tovar bude po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom alebo vyňatý z hygienického obalu ( obaly sú nepriedušne zatavené vo vákuu a porušením obalu dôjde k znehodnoteniu tovaru), niebude možné využiť práva na odstupenie od kúpnej zmluvy v lehote 14-tich dní, ako je toto právo detailne popísané v článku 8 týchto obchodných podmienok.

 

Práva kupujúcich vyplývajúce z zodpovednosti za vady nie sú zhora uvedenými dojednaniami dotknuté.

 

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

 

  1. Tieto obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) predávajúceho upravujú v súlade s ustanovením § 1751 ods. 1 zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v znení neskorších predpisov (ďalej tiež „občiansky zákonník“) vzájomné práva a povinnosti zmluvných strán vzniknutá v súvislosti alebo na základe kúpnej zmluvy uzatváranej medzi predávajúcim a inou fyzickou osobou (ďalej len „kupujúci“) prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho (ďalej len „kupná zmluva“). Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.valknut.sk (ďalej len „webová stránka “), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

  1. Obchodné podmienky boli spracované podľa ustanovení Občianskeho zákonníka av súlade so zákonom č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (ďalej len „zákon na ochranu spotrebiteľa“) a nevzťahujú sa na prípady, keď osoba , ktorá má v úmysle nakúpiť tovar od predávajúceho, je právnickou osobou alebo osobou, ktorá koná pri objednávaní tovaru v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci svojho samostatného výkonu povolania. Kupujúcim sa na účely týchto obchodných podmienok rozumie spotrebiteľ v zmysle ust. § 419 Občianskeho zákonníka (tj „Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje.“)

 

  1. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Ustanovenia odchylné od obchodných podmienok je možné dojednať v kúpnej zmluve, pričom takéto odchylné dojednania v kúpnej zmluve majú prednosť pred ustanoveniami obchodných podmienok. Vzťahy neupravené kúpnou zmluvou a obchodnými podmienkami sa riadia právnym poriadkom Českej republiky, najmä ustanoveniami Občianskeho zákonníka a zákona na ochranu spotrebiteľa.

 

  1. Znenie obchodných podmienok môže predávajúci meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok. Informáciu o zmene či doplnení obchodných podmienok predávajúci zverejní na svojej webovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny či doplnenia.

 

  1. Urobením nákupu prostredníctvom e-shopu kupujúci vyjadruje svoj súhlas s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku pri uzatváraní kúpnej zmluvy, keď inak by nebolo možné vzájomný zmluvný vzťah založiť.

 

2.    POUŽÍVATEĽSKÝ ÚČET

 

2.1.    Na základe registrácie kupujúceho vykonanej na webovej stránke môže kupujúci pristupovať do svojho užívateľského rozhrania.Zo svojho užívateľského rozhrania môže kupujúci vykonávať objednávanie tovaru bez nutnosti opakovaného vyplňovania údajov k svojej osobe (ďalej len „ užívateľský účet. Webové rozhranie obchodu umožňuje kupujúcemu vykonávať objednávanie tovaru tiež bez registrácie priamo z webového rozhrania obchodu.

 

2.2.    Pri registrácii na webovej stránke a pri objednávaní tovaru je kupujúci povinný uvádzať správne a pravdivo všetky údaje. Údaje uvedené v užívateľskom účte je kupujúci pri akejkoľvek ich zmene povinný aktualizovať. Údaje uvedené kupujúcim v užívateľskom účte a pri objednávaní tovaru sú predávajúcim považované za správne a predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku nesprávne či nepravdivo uvedených údajov.

 

2.3.   Prístup k užívateľskému účtu je zabezpečený najmenej užívateľským menom a heslom. Kupujúci je povinný zachovávať mlčanlivosť ohľadom informácií potrebných na prístup do jeho užívateľského účtu, ako ani nie je oprávnený umožniť využívanie užívateľského účtu tretím osobám. Predávajúci nenesie zodpovednosť za prípadnú škodu spôsobenú kupujúcemu v dôsledku porušenia povinnosti mlčanlivosti alebo v dôsledku sprístupnenia užívateľského účtu tretej osobe.

 

2.4.    Predávajúci môže zrušiť užívateľský účet, a to najmä v prípade, keď kupujúci svoj užívateľský účet dlhšie ako 360 dní nevyužíva, využíva ho v rozpore s ustanoveniami týchto obchodných podmienok (nepravdivo uvedené údaje, porušenie povinnosti mlčanlivosti, sprístupnenie užívateľského účtu tretím osobám ) alebo v prípade, keď kupujúci poruší svoje povinnosti z kúpnej zmluvy (vrátane obchodných podmienok).

 

2.5.    Kupujúci berie na vedomie, že užívateľský účet nemusí byť dostupný nepretržite, a to najmä s ohľadom na nutnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia predávajúceho, popr. potrebnú údržbu hardvérového a softvérového vybavenia tretích osôb.

 

3.     OZNÁMENIE PRED UZATVORENÍM ZMLUVY (§ 1811 a § 1820 Občianskeho zákonníka) A OZNÁMENIE V ZMYSLE § 1826 OBČIANSKEHO ZÁKONÍKA

 

3.1.    DPFS trust s.r.o. oznamuje pred tým, než spotrebiteľovi urobí záväznú ponuku, v súlade s ust. § 1811 a ust. § 1820 Občianskeho zákonníka, ako aj v zmysle § 1826 Občianskeho zákonníka, nasledujúce:

 

 • náklady na prostriedky komunikácie na diaľku (najmä internetové pripojenie, telefónne hovory) sa nelíši od základnej sadzby;

 • náklady vzniknuté kupujúcemu pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy si hradí kupujúci sám;

 • okrem situácie predvídanej čl. 5.7, resp. 5.8 obchodných podmienok predávajúci nepožaduje od spotrebiteľa zaplatenie zálohy alebo iné obdobné platby;

 • predávajúci neuzatvára zmluvy, ktorých predmetom je opakované plnenie či zmluvy na dobu neurčitú;

 • informácie o tovare a popis jeho hlavných vlastností sú uvedené na webovom rozhraní obchodu vždy u príslušného tovaru;

 • ceny tovaru, prípadne spôsob ich výpočtu, sú uvedené na webovom rozhraní obchodu vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov stanovených zákonom;

 • náklady na dodanie tovaru sú uvedené na webovom rozhraní obchodu v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy a sú uvedené vždy oddelene od ceny tovaru. Predávajúci upozorňuje, že uvedené náklady platia iba v prípadoch, keď je tovar dodávaný v rámci územia Slovenskej republiky;

 • spôsob platby a spôsob dodania tovaru kupujúci volí v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy z predložených možností;

 • práva vznikajúce z chybného plnenia, ako aj ďalšie podmienky pre uplatňovanie týchto práv, sú upravené v týchto obchodných podmienkach av Reklamačnom poriadku. Reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na stiahnutie na webovom rozhraní;

 • záruku za akosť predávajúci poskytuje iba v prípadoch, keď je na predávanom tovare, na jeho obale, v návode pripojenom k tovaru alebo v reklame v súlade s inými právnymi predpismi uvedená doba, počas ktorej je možné vec použiť.  V takom prípade začína záručná doba plynúť dňom prevzatia tovaru kupujúcim. Záručná doba sa predlžuje o dobu, počas ktorej kupujúci nemohol tovar používať z dôvodu jeho záručnej opravy;

 • kupujúci má právo odstúpiť od zmluvy bez uvedenia dôvodu v lehote štrnástich dní, ktoré beží odo dňa prevzatia tovaru av prípade zmluvy, ktorej predmetom je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, je kupujúci oprávnený od zmluvy odstúpiť v lehote štrnástich dní odo dňa prevzatia poslednej dodávky tovaru. Lehota na odstúpenie sa považuje za zachovanú, ak spotrebiteľ v jej priebehu odošle oznámenie, že od zmluvy odstupuje. Bližšie podmienky využitia práva na odstúpenie sú uvedené v článku 8 obchodných podmienok;

 • kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy

  • o dodávke tovaru, ktorého cena závisí od výchyliek finančného trhu nezávisle od vôle predávajúceho a k ktorému môže dôjsť počas lehoty na odstúpenie,

  • o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu,

  • o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovaru, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom,

  • o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý kupujúci z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť;

 • v prípade odstúpenia od zmluvy znáša kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru a ak ide o zmluvu uzavretú prostredníctvom prostriedku komunikácie na diaľku náklady za vrátenie tovaru, ak tento tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou;

 • kupná zmluva a obchodné podmienky sú vyhotovené v slovenskom jazyku. Kúpnu zmluvu je možné uzatvoriť v slovenskom jazyku;

 • kupná zmluva, vrátane obchodných podmienok, je archivovaná predávajúcim v elektronickej podobe po dobu stanovenú príslušnými právnymi predpismi a nie je prístupná, spotrebiteľovi je v rámci potvrdenia objednávky predávajúcim zaslaná rekapitulácia obsahu objednávky;

 • jednotlivé technické kroky vedúce k uzatvoreniu zmluvy sú popísané v týchto obchodných podmienkach, vrátane možností zistenia a opravovania chýb vzniknutých pri zadávaní dát pred podaním objednávky (čl. 2 a č. 4 obchodných podmienok);

 • predávajúci nie je vo vzťahu ku kupujúcemu viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovenia § 1826 ods. 1 písm. e) občianskeho zákonníka.

 

4.    UZAVRETIE KÚPNEJ ZMLUVY

 

  1. Webové rozhranie obchodu obsahuje informácie o tovare (označenie tovaru, popis), a to vrátane uvedenia cien jednotlivého tovaru.

  2. Pre objednanie tovaru „vloží“ kupujúci objednávaný tovar do elektronického nákupného košíka webového rozhrania obchodu kliknutím na voľbu (tlačidlo) „Vložiť do košíka“. Po vložení tovaru do košíka je kupujúcemu umožnené pokračovať v&nákupe ďalšieho tovaru, alebo prejsť k objednávke tovaru prostredníctvom tlačidla „prejsť do košíka“. Tovar z koša objedná kupujúci nasledovne: v prvom kroku potvrdí tovar v nákupnom košíku, následne zvolí spôsob dopravy a platby, doplní informácie k svojej osobe – v závislosti od toho, či ide o registrovaného zákazníka. či zákazníka bez registrácie sa buď prihlási do svojho užívateľského účtu alebo zadá údaje k svojej osobe (meno, priezvisko, fakturačnú, resp. dodaciu adresu, e-mail, telefón) a takto vyplnenú objednávku potvrdí na odoslanie prostredníctvom tlačidla „odoslať objednávku“ („odoslať objednávku zaväzujúcu k platbe“). Medzi jednotlivými bodmi objednávacieho formulára sa pohybuje prostredníctvom voľby „pokračovať na ďalší krok“. Objednávkový formulár obsahuje najmä informácie o:

 

 • objednávanom tovare – označenie tovaru, opis jeho hlavných vlastností,

 • cene tovaru, prípadne spôsobu jej výpočtu, vrátane všetkých daní a poplatkov,

 • spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru (spôsob platby), údaje o požadovanom spôsobe doručenia objednávaného tovaru a informácie o nákladoch spojených s dodaním tovaru,

 • základné údaje ku kupujúcemu (meno, priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefón), ktoré je kupujúci pre úspešné dokončenie objednávky povinný vyplniť,

 • obchodné podmienky na stiahnutie alebo na vytlačenie

 • Informáciu o spracovaní osobných údajov (ďalej spoločne len ako „objednávka“).

 

  1. V rámci procesu objednania tovaru sa kupujúci pohybuje prostredníctvom voľby (tlačidla) „pokračovať“, alebo voľby (tlačidlá) „späť“. Pred zaslaním objednávky predávajúcemu je prostredníctvom voľby „späť“ kupujúcemu umožnené skontrolovať a meniť údaje, ktoré do objednávky kupujúci vložil, najmä meniť tovar, dopravu alebo spôsob úhrady, a to aj s ohľadom na možnosť kupujúceho zisťovať a opravovať chyby vzniknuté pri zadávaní dát do objednávky. Údaje uvedené v objednávke sú predávajúcim považované za správne. V rámci procesu objednania je kupujúcemu k dispozícii aj telefonická podpora.

 

  1. Súčasťou objednávky sú taktiež tieto obchodné podmienky, s ktorými je kupujúci pred dokončením objednávky povinný sa podrobne zoznámiť. Pred odoslaním objednávky sa kupujúcemu zobrazí odkaz na Obchodné podmienky a na Informáciu o spracovaní s tým, že kupujúcemu je umožnené oba dokumenty buď uložiť (stiahnuť) do svojho počítača alebo vytlačiť. Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy a odoslaním objednávky kupujúci potvrdzuje, že rozumie obsahu kúpnej zmluvy a týchto obchodných podmienok, ako aj že sa oboznámil s dokumentom Informácie o spracovaní, zásady spracovania osobných údajov.

 

  1. Prodávajúci bezodkladne po obdržaní objednávky potvrdí kupujúcemu elektronickou poštou, a to na adresu elektronickej pošty kupujúceho uvedenú v užívateľskom účte alebo v objednávke (ďalej len „elektronická adresa kupujúceho“), že obdržal objednávku a zrekapituluje jej obsah. Predávajúci je vždy oprávnený v závislosti od charakteru objednávky (najmä vyšší množstvo tovaru, vyššia hodnota tovaru, vyššia celková kúpna cena tovaru, vyšší predpokladané náklady na dopravu, dopyt po tovare horšie dostupnom či bežne neobjednávanom,…) požiadať kupujúceho o dodatočné potvrdenie objednávky (napríklad písomne, prostredníctvom elektronickej pošty, telefonicky). V takom prípade je kúpna zmluva uzavretá až dodatočným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho a zároveň je predávajúci oprávnený požadovať po kupujúcom zaplatenie zálohy až do výšky celej kúpnej ceny za tovar vo zmysle čl. 5.7, resp. 5.8 obchodných podmienok.

 

  1. Zmluvný vzťah medzi predávajúcim a kupujúcim vzniká (kúpna zmluva je uzatvorená) doručením oznámenia o prijatí objednávky (akceptáciou), ktoré je predávajúcim zaslané kupujúcemu elektronickou poštou na elektronickú adresu kupujúceho. Oznámením  o prijatí objednávky je kúpna zmluva uzavretá, ak nie je v oznámení vyžadované zo strany predávajúceho dodatočné potvrdenie v zmysle čl..5 týchto obchodných podmienok. V takom prípade je kúpna zmluva uzavretá až dodatočným potvrdením objednávky zo strany kupujúceho.

 

  1. Kúpnou zmluvou sa predávajúci zaväzuje, že kupujúcemu odovzdá tovar, ktorý je predmetom kúpy, ako aj doklady, ktoré sa k tovaru vzťahujú a umožnia kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k tovaru, a kupujúci sa zaväzuje, že tovar prevezme a zaplatí predávajúcemu kúpnu cenu. Ak zo zmluvy alebo z povahy predmetu kúpy vyplýva, že množstvo je určené len približne, určí presné množstvo predávajúci.

 

  1. Kupujúci je oprávnený zrušiť objednávku (kým ešte nebola predávajúcim akceptovaná ), resp. odstúpiť od kúpnej zmluvy pred dodaním tovaru (pokiaľ už bola objednávka predávajúcim akceptovaná), a to e-mailom na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke obchodných podmienok alebo telefonicky na telefónnom čísle uvedenom tiež v hlavičku obchodných podmienok. V prípade, že zásielka už bola expedovaná na dodanie kupujúcemu a predávajúci túto skutočnosť doloží, znáša kupujúci náklady na dopravu.

 

  1. Predávajúci je oprávnený odstúpiť od kúpnej zmluvy bez uvedenia dôvodu do doby prevzatia tovaru kupujúcim, tj predávajúci si vyhradzuje právo nerealizovať (zrušiť) objednávku, a to zaslaním e-mailu na e-mailovú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke. V takom prípade vráti predávajúci kupujúcemu bez zbytočného odkladu po zrušení objednávky kúpnu cenu, pokiaľ už bola uhradená, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, prípadne na účet, z ktorého bola kúpna cena zaslaná, alebo iným spôsobom po predchádzajúcej dohode s kupujúcim.

 

  1. Kupujúci nadobúda vlastnícke právo k tovaru až po úplnom zaplatení kúpnej ceny, resp. prevzatím tovaru, ak bola kúpna cena uhradená pred dodaním tovaru. Ak nie je v kúpnej zmluve či týchto obchodných podmienkach dohodnuté inak, nebezpečenstvo škody na tovare prechádza na kupujúceho vždy okamihom prevzatia tovaru, resp. okamihom, keď kupujúci odmietne prevzatie tovaru, s ktorým mu predávajúci umožnil nakladať.

 

5.    CENA TOVARU A PLATOBNÉ PODMIENKY

 

5.1.   Ceny tovaru sú na webovom rozhraní uvedené vrátane dane z pridanej hodnoty a všetkých súvisiacich poplatkov a nákladov na dodanie. Ceny tovaru zostávajú v platnosti po dobu, kedy sú umiestnené vo webovom rozhraní obchodu. Predávajúci si vyhradzuje právo tlačových chýb a zmeny cien v prípade zmeny peňažných kurzov, zmeny sadzieb daní a poplatkov, výraznom náraste inflácie alebo pri výrazných zmenách dodávateľských podmienok u výrobcov a ostatných dodávateľov tovaru. Na niektoré druhy tovaru môže prebiehať zľava, ktorá je vždy časovo obmedzená. Predávajúci si vyhradzuje právo zrušiť zľavu, pokiaľ je daný tovar vypredaný. Prípadné zľavy z ceny tovaru poskytnuté predávajúcim kupujúcemu nie je možné vzájomne kombinovať. Týmto nie je obmedzená možnosť predávajúceho uzavrieť kúpnu zmluvu za individuálne dohodnutých podmienok. 

 

5.2. Cenu tovaru podľa kúpnej zmluvy a prípadné náklady spojené s dodaním tovaru môže kupujúci uhradiť predávajúcemu nasledujúcimi spôsobmi:

 

 • v hotovosti na dobierku v mieste určenom kupujúcim v objednávke ako miesto dodania tovaru (účtovaná tarifa za službu 35,-Sk) – kupujúci uhradí čiastku v hotovosti pri prevzatí zásielky od dopravcu;

 • tzv. ePlatbou prostredníctvom platobnej brány GoPay (prostredníctvom platobnej karty, resp. online platbou v bankových ústavoch uvedených v objednávkovom formulári);

 • bezhotovostne prevodom na účet predávajúceho:

 • ČR číslo účtu: 2901892922/2010

 • EUR číslo účtu: 2401892926/2010
  IBAN: CZ7120100000002401892926
  BIC/SWIFT: FIOBCZPPXXX (ďalej len „účet predávajúceho“). Ako variabilný symbol slúži číslo objednávky kupujúceho.

 

5.3.     Spoločne s kúpnou cenou je kupujúci povinný zaplatiť predávajúcemu tiež prípadné náklady spojené s balením a dodaním tovaru (balné a dopravné) v dohodnutej výške, ktorých presná výška sa odvíja od spôsobu dodania (doručenia) tovaru zvoleného kupujúcim, hmotnosti objednaného zbožie, celkové ceny objednávaného tovaru a od spôsobu úhrady kúpnej ceny tovaru zvoleného kupujúcim a je kupujúcemu oznámená najneskôr pred odoslaním objednávky.  

 

5.4.     Okrem ustanovení čl. 5.7 obchodných podmienok ohľadom povinnosti uhradiť zálohu na tovar až do výšky kúpnej ceny tovaru vopred, nepožaduje predávajúci od kupujúceho zálohu či inú obdobnú platbu.

 

5.5.     V prípade platby v hotovosti na dobierku je kúpna cena splatná pri prevzatí tovaru. V prípade bezhotovostnej platby bankovým účtom je kúpna cena splatná do 5 dní od uzavretia kúpnej zmluvy.

 

5.6.   V prípade bezhotovostnej platby je kupujúci povinný uhradiť kúpnu cenu tovaru spoločne s uvedením variabilného symbolu platby. V prípade bezhotovostnej platby je záväzok kupujúceho uhradiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej čiastky na účet predávajúceho pod správnym variabilným symbolom.

 

5.7.     V prípade, keď je zvolená bezhotovostná platba kúpnej ceny, ako aj v prípade, keď je zvolený osobný odber tovaru na Prevádzkarni predávajúceho, nie je predávajúci povinný dodať tovar pred úhradou celej kúpnej ceny. V prípadoch, kedy je predávajúci oprávnený požadovať od kupujúceho dodatočné potvrdenie objednávky (čl. 4.5.), je predávajúci oprávnený požadovať uhradenie zálohy na tovar až do výšky celej kúpnej ceny ešte pred odoslaním tovaru kupujúcemu, bez ohľadu na to, aký spôsob dodania tovaru kupujúci zvolil. V takom prípade teda predávajúci nie je povinný dodať tovar pred úhradou zálohy.

 

5.8. V prípade, že si kupujúci zásielku s objednaným tovarom od predávajúceho nevyzdvihne, a táto bude vrátená predávajúcemu ako nevyzdvihnutá či nedoručená, je predávajúci oprávnený nárokovať a vymáhať za kupujúcim náklady na dopravu tovaru. V prípade, že kupujúci požaduje opakované odoslanie tovaru, je predávajúci oprávnený vyúčtovať kupujúcemu predchádzajúce náklady na dopravu aj nové náklady na dopravu vzniknuté opätovným odoslaním objednaného tovaru a zároveň požadovať úhradu tovaru pred jeho opätovnou expedíciou kupujúcemu. V takom prípade zašle predávajúci kupujúcemu e-mailom zálohovú faktúru a až po jej uhradení je tovar znovu odoslaný.

 

5.9.   Ak je to v obchodnom styku obvyklé alebo ak je tak stanovené všeobecne záväznými právnymi predpismi, vystaví predávajúci ohľadom platieb vykonávaných na základe kúpnej zmluvy kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Predávajúci je platcom dane z pridanej hodnoty. Daňový doklad - faktúru vystaví predávajúci kupujúcemu po uhradení ceny tovaru a doručí ju kupujúcemu fyzicky spoločne s objednaným tovarom.Zákon o DPH Hlava III § 9 ods.1 písmeno a) Zdaniteľné plnenie sa považuje za uskutočnené pri predaji tovaru podľa kúpnej zmluvy dňom dodania, v ostatných prípadoch dňom prevzatia alebo zaplatením tovaru, a to tým dňom, ktorý nastane skôr, pokiaľ tento zákon neustanovuje inak.

.

5.10. INFORMAČNÉ OZNÁMENIE K EET: podľa zákona č. 112/2016 Zb., o evidencii tržieb, je predávajúci povinný vystaviť kupujúcemu účtenku. Zároveň je povinný zaevidovať prijatú tržbu u správcu dane online; v prípade technického výpadku potom najneskôr do 48 hodín.

 

6.    DODANIE TOVARU, PREDANIE A PREVZATIE TOVARU

 

  1. Tovar je možné si osobne vyzdvihnúť na Prevádzkarni, dodať prostredníctvom dopravné služby PPL(iba pre SR) za cenu 99,- Kč.

 

  1. Predávajúci splní povinnosť odovzdať tovar kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s tovarom v mieste plnenia a v dodacej lehote mu to oznámi prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v procese objednania tovaru, registrácia užívateľského účtu, či inak kupujúcim oznámenú.

 

  1. Dodacia lehota je 10 pracovných dní od prijatia objednávky predávajúcim, resp. 10 pracovných dní od úhrady kúpnej ceny, ak má k jej úhrade dôjsť pred odovzdaním veci. V prípade, že nebude možné objednávku vybaviť v dodacej lehote, alebo tovar nebude skladom, bude predávajúci kupujúceho o tejto skutočnosti bezodkladne informovať a v závislosti od voľby kupujúceho bude objednávka zrušená alebo bude predĺžená dodacia lehota o nevyhnutnú potrebu. tovar. V prípade zrušenia objednávky predávajúci vráti kupujúcemu bez zbytočného odkladu po zrušení objednávky kúpnu cenu, pokiaľ už bola uhradená, a to bezhotovostne na účet určený kupujúcim, prípadne na účet, z ktorého bola kúpna cena zaslaná, alebo iným spôsobom po predchádzajúcej dohode s kupujúcim .

 

  1. V závislosti na zvolenom spôsobe dodania tovaru je miestom plnenia Prevádzkareň predávajúceho (osobný odber), alebo miesto uvedené kupujúcim v objednávke ako miesto, kam má byť tovar zaslaný (miesto určenia). Ak má predávajúci tovar odoslať, odovzdá predávajúci tovar kupujúcemu odovzdaním tovaru kupujúcemu dopravcom vykonávajúcim dopravu, to neplatí, pokiaľ dopravca určil kupujúci bez toho, aby mu bol predávajúcim ponúknutý – v takom prípade je tovar predávajúcim kupujúcemu odovzdaný (predané) odovzdaním tovaru prvému dopravcovi na prepravu pre kupujúceho, kedy zároveň je kupujúcemu umožnené uplatnenie práv proti prepravcovi.

 

  1. Náklady na dodanie, rovnako ako prípadné náklady spojené s balením tovaru, sú dohodnuté v čase objednania tovaru, ceny sú uvedené v objednávke av potvrdení obdržania objednávky zaslanej kupujúcemu a sú splatné spoločne s kúpnou cenou.

 

  1. V prípade, že je spôsob dopravy alebo dopravca vykonávajúci prepravu dohodnutý na základe osobitnej požiadavky kupujúceho, znáša kupujúci riziko poškodenia tovaru pri doprave tovaru a prípadné dodatočné náklady spojené s týmto spôsobom dopravy.

 

  1. Ak nie je dohodnuté, ako má byť tovar zabalený, zabalí predávajúci tovar podľa zvyklostí; ak nie sú, potom spôsobom potrebným pre uchovanie tovaru a jeho ochranu. Rovnakým spôsobom opatrí predávajúci tovar na prepravu.

 

  1. Pri prevzatí tovaru od prepravcu je kupujúci povinný skontrolovať neporušenosť obalov tovaru av prípade akýchkoľvek závad toto bezodkladne oznámiť prepravcovi. V prípade stretnutia porušenia obalu svedčiaceho o neoprávnenom vniknutí do zásielky nemusí kupujúci zásielku od prepravcu prevziať. Pokiaľ kupujúci poškodenú zásielku napriek tomu prevezme, je povinný popísať nedostatok/toky protokolu o prevzatí zásielky, inak sa nemôže dovolávať nárokov z poškodenia zásielky v priebehu prepravy.

 

  1. Ak je predávajúci podľa zmluvy povinný dodať tovar na miesto určené kupujúcim v objednávke, je kupujúci povinný prevziať tovar pri dodaní.

 

  1. V prípade, že je z dôvodov na strane kupujúceho nutné tovar doručovať opakovane alebo iným spôsobom, než bolo uvedené v objednávke, je kupujúci povinný uhradiť náklady spojené s opakovaným doručovaním tovaru, resp. náklady spojené s iným spôsobom doručenia.

 

  1. Ďalšie práva a povinnosti strán pri preprave tovaru môžu upraviť osobitné dodacie podmienky predávajúceho, ak sú predávajúcim vydané a Reklamačný poriadok.

 

 1. PRÁVA Z CHYBNÉHO PLNENIA

 

  1. Predávajúci odovzdá kupujúcemu predmet kúpy v dohodnutom množstve, akosti a prevedení. Ak nie sú akosť a prevedenie dojednané, plní predávajúci v akosti a prevedení vhodných pre účel viditeľný zo zmluvy; inak pre účel obvyklý. Ak predávajúci dodá väčšie množstvo tovaru, než bol dohodnutý, je kúpna zmluva uzavretá aj na prebytočne množstvo, ibaže ich kupujúci bez zbytočného odkladu odmietol.

 

  1. Práva a povinnosti zmluvných strán ohľadom práv z chybného plnenia, vrátane záruky za akosť, sa spravujú príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä ustanoveniami § 1914 až 1925, § 2095 až 2117 a § 2161 až 2174 Občianskeho zákonníka).

 

  1. Ak o to požiada kupujúci, potvrdí mu predávajúci v písomnej forme v akom rozsahu a po akú dobu trvajú povinnosti predávajúceho v prípade chybného plnenia (ďalej len „potvrdenie“). Predávajúci v potvrdení uvedie aj svoje meno, sídlo a identifikačný údaj. Ak tomu nebráni povaha veci, je možné potvrdenie nahradiť dokladom o zakúpení veci obsahujúcim vyššie uvedené údaje.

 

  1. Predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že tovar pri prevzatí nemá vady. Najmä predávajúci zodpovedá kupujúcemu, že v čase, keď kupujúci tovar prevzal:

 

 • má tovar vlastnosti, ktoré si strany dojednali, a ak chýba dojednanie, má také vlastnosti, ktoré predávajúci alebo výrobca opísal alebo ktoré kupujúci očakával s ohľadom na povahu tovaru a na základe reklamy nimi vykonávanej,

 • sa tovar hodí na účel, ktorý na jeho použitie predávajúci uvádza alebo na ktorý sa tovar tohto druhu obvykle používa,

 • tovar zodpovedá akosti alebo vykonaniu dohodnutej vzorky alebo predlohe, ak bola akosť alebo prevedenie určená podľa dohodnutej vzorky alebo predlohy,

 • je tovar v zodpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a

 • tovar vyhovuje požiadavkám právnych predpisov.

 

  1. Vzhľadom k charakteru dodávaného tovaru – potravinové a výživové doplnky – kedy sa jedná o tovar s obmedzenou dobou minimálnej trvanlivosti/dobou spotreby (použiteľnosti), ktorá je na tovar vždy vyznačená, platí, že počas tejto doby predávajúci poskytuje záruku za kvalitu tovaru a kupujúci je oprávnený uplatniť právo zodpovednosti za chyby kvality tovaru v čase vyznačeného dátumu minimálnej trvanlivosti/dáta spotreby (použiteľnosti) tovaru. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia/ záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru.

 

  1. Chybou tovaru nie je:

 • zmena kvality tovar, ktorý vznikola v dôsledku prekročenia doby minimálnej trvanlivosti/doby spotreby (použiteľnosti) tovar;

 • zmena kvality tovar, ktorý vznikola užívaním či skladovaním tovaru v nevhodnom prostredí, v podmienkach, ktoré nezodpovedajú svojou teplotou, prašnosťou, vlhkosťou, či chemickými a mechanickými vplyvmi vlastnostiam tovaru;

 • zmena kvality tovar v dôsledku neprimeraného zaobchádzania s tovarom, hrubého zanedbania starostlivosti o tovar, užívania v rozpore s odporúčaním výrobcu, okrem situácií, keď také poškodenie spôsobil sám predávajúci;

 • zmena kvality tovaru v dôsledku živelnej udalosti či vyššej moci

 

  1. Právo kupujúceho z chybného plnenia zakladá vada, ktorú má tovar pri prechode nebezpečenstva škody na kupujúceho, hoci sa prejaví až neskôr. Ak sa prejaví vada v priebehu šiestich mesiacov od prevzatia, má sa za to, že tovar bol chybný už pri prevzatí. Právo kupujúceho založí aj neskôr vzniknutá vada, ktorú predávajúci spôsobil porušením svojej povinnosti.

 

  1. Za okamih uplatnenia reklamácie sa považuje okamih, kedy je predávajúcemu oznámený výskyt vady a uplatnené právo z vadného plnenia kúpeného tovaru. 

 

  1. Kupujúci tovar podľa možnosti prezrie čo najskôr po prechode nebezpečenstva škody na tovare a presvedčí sa o jeho vlastnostiach a množstve. Ak odosiela predávajúci tovar, môže kupujúci odložiť prehliadku do doby, kedy je tovar dopravený do miesta určenia. Ak po rozbalení zásielky kupujúci zistí, že obsah bol v priebehu prepravy poškodený, resp. že tovar bol dodaný v nezodpovedajúcom množstve, miere či hmotnosti, najneskôr do troch pracovných dní od prevzatia tovaru upovedomí predávajúceho o tejto skutočnosti osobne alebo písomne na Prevádzkovni predávajúceho, písomne na adrese sídla predávajúceho, prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na e-mailovú adresu uvedenú v hlavičke obchodných podmienok alebo telefonicky na tel. čísle uvedenom rovnako v hlavičke obchodných podmienok. Na nedôvodne neskoršie oznámenie nebude braný zo strany predávajúceho ohľad.

 

  1. Práva z chybného plnenia uplatňuje kupujúci u predávajúceho osobne alebo písomne na Prevádzkarni, písomne na adrese sídla predávajúceho, prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na adresu uvedenú v hlavičke obchodných podmienok alebo telefonicky na tel. čísle uvedenom tiež v hlavičke obchodných podmienok. 

 

  1. Práva z zodpovednosti za chyby: S ohľadom na charakter dodávaného tovaru nepripadá v úvahe použitia ustanovení Občianskeho zákonníka o výmene iba súčasti tovaru, ako ani ustanovenia o možnosti odstránenia vady opravou veci. Ak nemá vec vlastnosti stanovené v článku 7.4 obchodných podmienok, môže tak kupujúci požadovať:

 

 • ak nebol dodaný tovar v predpokladanom množstve, miere či hmotnosti, môže kupujúci požadovať dodanie chýbajúceho tovaru;

 • ak nezodpovedá tovar svojou akosťou, môže kupujúci požadovať aj dodanie nového tovaru bez vád, pokiaľ to nie je vzhľadom na povahu vady neprimerané a ak to nie je možné, môže odstúpiť od zmluvy. Ak neodstúpi kupujúci od zmluvy alebo ak neuplatní právo na dodanie nového tovaru bez vád, môže požadovať primeranú zľavu. Kupujúci má právo na primeranú zľavu aj v prípade, že mu predávajúci nemôže dodať nový tovar bez vád, ako aj v prípade, že predávajúci nezjedná nápravu v primeranom čase alebo že by zjednanie nápravy kupujúcemu spôsobilo značné ťažkosti.

 

  1. Právo z chybného plnenia kupujúcemu nepatrí, pokiaľ kupujúci pred prevzatím tovaru vedel, že tovar má vadu, alebo ak kupujúci vadu sám spôsobil, alebo ak sa jedná o vadu, ktorú musel kupujúci s vynaložením obvyklej pozornosti spoznať už pri uzavretí kúpnej zmluvy a túto vadu neoznámil predávajúcemu spôsobom uvedeným v článku. 7.11 obchodných podmienok bezodkladne po uzavretí zmluvy, najneskôr však do jedného pracovného dňa v prípade prevzatia tovaru na Prevádzkarni predávajúceho, resp. najneskôr do troch pracovných dní po dopravení veci do miesta určenia, ak je tovar kupujúcemu prepravovaný prostredníctvom dopravcu.

 

  1. Právo na uplatnenie práv z zodpovednosti za vady tovaru zaniká:

 • pokiaľ nebolo právo z vady uplatnené v lehote k uplatneniu práv z chybného plnenia (článok 7.5 obchodných podmienok), resp. v prípade vád množstvových, hmotnostných v lehote podľa čl. 7.9. obchodných podmienok;

 • pri akýchkoľvek zmenách v pôvodných údajoch v potvrdení vykonaných kupujúcim;

 • pri porušení ochranných nálepiek či pečatí, ak nimi výrobca výrobok opatril.

 

  1. Pravidlá reklamačného konania upravuje podrobne Reklamačný poriadok predávajúceho uverejnený na webovom rozhraní obchodu, a to tak v prípade uplatnenia práv z chybného plnenia, ako aj v prípade uplatnenia práv zo záruky za akosť.

 

 8.    PRÁVO SPOTREBITEĽA ODSTÚPIŤ OD ZMLUVY

 

  1. Predávajúci pre vylúčenie všetkých pochybností prehlasuje, že v rámci on-line predaja zabezpečovaného na webových stránkach neposkytuje žiadne služby, a to ani služby spočívajúce v oprave či údržbe, či služby ubytovacej, dopravy či stravovania, nedodáva alkoholické. nápoje, zvukové alebo obrazové nahrávky alebo počítačové programy, noviny, periodiká alebo časopisy, ani digitálny obsah.

 

  1. Kupujúci berie na vedomie, že podľa ustanovenia § 1837 Občianskeho zákonníka, nie je možné okrem iného odstúpiť od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý bol upravený podľa priania kupujúceho alebo pre jeho osobu, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru, ktorý podlieha rýchlej skaze, ako aj tovar, ktorý bol po dodaní nenávratne zmiešaný s iným tovarom, od kúpnej zmluvy o dodávke tovaru v uzavretom obale, ktorý spotrebiteľ z obalu vyňal a z hygienických dôvodov ho nie je možné vrátiť a od kúpnej zmluvy o dodávke zvukovej alebo obrazovej nahrávky alebo počítačového programu, ak porušil ich pôvodný obal.

 

  1. Ak nejde o prípad uvedený v článku 8.2. obchodných podmienok, má kupujúci v súlade s ustanovením § 1829 ods. 1 Občianskeho zákonníka právo od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to do štrnástich (14) dní od prevzatia tovaru, pričom v prípade, že predmetom kúpnej zmluvy je niekoľko druhov tovaru alebo dodania niekoľkých častí, plynie táto lehota odo dňa prevzatia posledné dodávky tovaru. Odstúpenie od kúpnej zmluvy musí byť predávajúcemu odoslané v lehote uvedenej v predchádzajúcej vete. Na odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci využiťít vzorový Formulárpre odstúpenie od zmluvy uverejnený predávajúcim na webovom rozhraní obchodu. Odstúpenie od kúpnej zmluvy môže kupujúci odovzdať osobne na Prevádzkarni predávajúceho alebo na Prevádzkareň zaslať písomne alebo zaslať písomne na adresu sídla predávajúceho, alebo zaslať prostredníctvom elektronickej pošty na adresu predávajúceho uvedenú v záhlaví obchodných podmienok.

 

  1. V prípade odstúpenia od kúpnej zmluvy podľa čl. 8.3 obchodných podmienok sa kúpna zmluva od začiatku ruší. Tovar musí byť predávajúcemu vrátený (tj zaslané alebo odovzdané späť) bez zbytočného odkladu, najneskôr do štrnástich (14) dní od odstúpenia od zmluvy. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, potom v prípade, keď tovar nemôže byť vrátený pre svoju povahu obvyklou poštovou cestou, nesie kupujúci náklady spojené s vrátením tovaru predávajúcemu.

 

  1. V prípade odstúpenia od zmluvy podľa čl. 8.3 obchodných podmienok vráti predávajúci peňažné prostriedky prijaté od kupujúceho, vrátane nákladov na dodanie tovaru, do štrnástich (14) dní odo dňa odovzdanie tovar či preukázanie, že tovar bol odoslaný, a to rovnakým spôsobom, akým ich predávajúci od kupujúceho prijal. Ak kupujúci zvolil iný, než najlacnejší spôsob dodania tovaru, ktorý predávajúci ponúka, vráti predávajúci kupujúcemu náklady na dodanie tovaru vo výške zodpovedajúcej najlacnejšiemu ponúkanému spôsobu dodania tovaru. Predávajúci je taktiež oprávnený vrátiť plnenie poskytnuté kupujúcim už pri vrátení tovaru kupujúcim či iným spôsobom, a to i prostredníctvom zápočtu oproti novej faktúre (kúpnej cene) v prípade ďalšieho nákupu u predávajúceho, ak s tým kupujúci bude súhlasiť a nevzniknú tým kupujúcemu ďalšie náklady. Ak odstúpi kupujúci od kúpnej zmluvy, predávajúci nie je povinný vrátiť prijaté peňažné prostriedky kupujúcemu skôr, ako mu kupujúci tovar predá alebo preukáže, že tovar predávajúcemu odoslal.

 

  1. Kupujúci zodpovedá predávajúcemu za zníženie hodnoty tovaru, ktoré vzniklo v dôsledku nakladania s týmto tovarom inak, než je nutné s ním nakladať s ohľadom na jeho povahu a vlastnosti. Nárok na úhradu škody vzniknutej na tovare je predávajúci oprávnený jednostranne započítať proti nároku kupujúceho na vrátenie kúpnej ceny.

 

9. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV

 

9.1.   O ochrane osobných údajov, vrátane problematiky spracovania osobných údajov na marketingové účely, vrátane zasielania obchodných oznámení a problematiky cookies, sa hovorí v samostatnej záložke webového rozhrania obchodu označenej ako „Ochrana osobných údajov, najmä v dokumente „Informácie o spracovaní osobných údajov, zásady spracovania osobných údajov“. Dohľad nad oblasťou ochrany osobných údajov vykonáva Úrad pre ochranu osobných údajov, so sídlom Pplk. Sochora 727/27, 170 00 Praha 7 - Holešovice., web: www.uoou.cz.

 

10.    DORUČOVANIE

 

10.1.   Kupujúcemu môžu byť písomnosti doručované aj prostredníctvom elektronickej pošty na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v rámci procesu uzatvárania kúpnej zmluvy, procesu zakladania užívateľského účtu, prípadne pri inej vzájomnej komunikácii. Takto doručované písomnosti sa majú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.

 

11.    ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

 

11.1.  Mimosúdne vybavovanie sťažností spotrebiteľov zabezpečuje predávajúci prostredníctvom elektronickej adresy uvedenej v hlavičky obchodných podmienok. Informáciu o vybavení sťažnosti kupujúceho zašle predávajúci na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú kupujúcim pri procese uzatvárania kúpnej zmluvy, zakladania užívateľského účtu, resp. na elektronickú adresu uvedenú v sťažnosti, ak sa líši od adresy oznámenej kupujúcim pri uzatváraní kúpnej zmluvy.

 

11.2.   Predávajúci je oprávnený na predaj tovaru na základe živnostenského oprávnenia. Živnostenskú kontrolu vykonáva v rámci svojej pôsobnosti príslušný živnostenský úrad. Slovenská obchodná inšpekcia vykonáva vo vymedzenom rozsahu okrem iného dozor nad dodržiavaním zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

 

11.3.  INFORMÁCIE O MOŽNOSTI MIMOSÚDNEHO RIEŠENIA SPOTREBITEĽSKÉHO SPORU: V prípade, že dôjde medzi predávajúcim a spotrebiteľom k vzniku spotrebiteľského sporu z kúpnej zmluvy, ktorý sa nepodarí vyriešiť vzájomnou dohodou, má spotrebiteľ v súlade s § 20d a nasl. zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa, v platnom znení, právo na mimosúdne riešenie spotrebiteľského sporu, tj môže podať návrh na mimosúdne riešenie takého sporu určenému subjektu mimosúdneho riešenia spotrebiteľských sporov, ktorým je Česká obchodná inšpekcia, Ústredný inšpektorát - oddelenie ADR, Štěpánska 15, 120 00 Praha 2, e-mail : adr@coi.cz, web: adr.coi.cz. Všetky podrobnosti k mimosúdnemu riešeniu sú uvedené na stránkach Českej obchodnej inšpekcie www.coic.z

 

11.4.   Spotrebiteľ môže využiť aj platformu na riešenie sporov online, ktorá je zriadená Európskou komisiou na adrese  http://ec.europa.eu/consumers/odr/

 

11.5.   Pokiaľ vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný (zahraničný) prvok, potom strany dojednávajú, že vzťah sa riadi českým právom. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

 

11.6.   Ak je niektoré ustanovenie obchodných podmienok neplatné alebo neúčinné, alebo sa takýmto stane, namiesto neplatných ustanovení nastúpi ustanovenie, ktorého zmysel sa neplatnému ustanoveniu čo najviac približuje.. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou jedného ustanovenia nie je dotknutá platnosť ostatných ustanovení.

 

11.7.   Prílohu obchodných podmienok tvorí vzorový Formulár pre odstúpenie od kúpnej zmluvy.

 

11.8.   Kupujúci je povinný oboznámiť sa s týmito obchodnými podmienkami už pred uskutočnením kúpy tovaru. Zaslaním objednávky predávajúcemu kupujúci potvrdzuje, že sa oboznámil s týmito obchodnými podmienkami a reklamačným poriadkom, ich obsah je mu známy a že s ich znením výslovne súhlasí. Obchodné podmienky sú k dispozícii ako dokument na stiahnutie na webovom rozhraní obchodu.

 

11.9.  Táto verzia obchodných podmienok je platná a účinná od 20.4.2021.

 

V Poděbradech, dňa 1.1.2023

 

DPFS trust s.r.o.