Přepnout na českou verzi

Reklamačný poriadok 2023

Reklamačný poriadok

verzia 1/2023

(stiahnuť súbor)

obchodné spoločnosti

DVORAK Trust s.r.o.
sa sídlom Dr. Horákové 47, Poděbrady II, 290 01 Poděbrady

identifikačné číslo: 01756036

zapísané v obchodnom registri vedenom Mestským súdom v Praze, oddiel C, vložka 210976
ďalej tiež len „predávajúci“
pre predaj tovaru prostredníctvom on-line obchodu umiestneného na internetovej adrese www.valknut.sk
telefónny kontakt: +420 725 859 205
e-mail: info@valknut.sk

 

Adresa korešpondencie:

DVORAK Trust s.r.o.
Věnceslavy Lužické 1672
50801 Horice
Prevádzková doba: pondelok až piatok od 8:00 do 15:00 hodín
na účely týchto obchodných podmienok ďalej ako „
Prevádzkareň“.

 

Tento reklamačný poriadok predávajúceho upravuje proces reklamačného konania pri uplatnení nároku z zodpovednosti za vady tovaru zakúpeného kupujúcim – spotrebiteľom prostredníctvom internetového obchodu predávajúceho. Internetový obchod je predávajúcim prevádzkovaný na webovej stránke umiestnenej na internetovej adrese www.valknut.sk (ďalej len „webová stránka, alebo "webové stránky“), a to prostredníctvom rozhrania webovej stránky (ďalej len „webové rozhranie obchodu“).

 

Samotná zodpovednosť predávajúceho za vady tovaru, tj. najmä obsah a rozsah práv kupujúceho z chybného plnenia (a z prípadné záruky za akosť), je upravená v Obchodných podmienkach predávajúceho verzia 1/2023 uverejnených na webových stránkach.

 

Reklamačný poriadok bol spracovaný podľa ustanovení zákona č. 89/2012 Zb., Občiansky zákonník, v platnom znení (ďalej len „občiansky zákonník“ ) a zákona č. 634/1992 Zb. o ochrane spotrebiteľa v platnom znení (zákon o ochrane spotrebiteľa).

 

I. Všeobecné ustanovenia:

Kupujúcim sa na účely tohto reklamačného poriadku rozumie spotrebiteľ v zmysle § 419 Občianskeho zákonníka, tj. "Spotrebiteľom je každý človek, ktorý mimo rámca svojej podnikateľskej činnosti alebo mimo rámca samostatného výkonu svojho povolania uzatvára zmluvu s podnikateľom alebo s ním inak rokuje. ", ako aj v zmysle § 1 písm. a) zákona o ochrane spotrebiteľa, tj: fyzická osoba, ktorá nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.“

 

Reklamácia kupujúceho (uplatnenie nárokov kupujúceho z zodpovednosti predávajúceho za vady):

Reklamáciou sa rozumie uplatnenie nároku kupujúceho z zodpovednosti predávajúceho za vadu tovaru (prípadne zo záruky za akosť), ktorá sa u tovaru dodaného predávajúcim vyskytne a ktorej kupujúci oznámi, špecifikuje a zodpovedajúcim spôsobom predávajúcemu doloží v lehote, za podmienok a spôsobom stanoveným týmto reklamačným poriadkom. Okamihom uplatnenia reklamácie je okamih, kedy je kupujúcim predávajúcemu oznámený výskyt vady tovaru a uplatnené právo z chybného plnenia zakúpeného tovaru. Uplatňovať je možné reklamáciu iba na tovar preukázateľne zakúpený a zaplatený u predávajúceho. Túto skutočnosť možno preukázať najmä potvrdenkou, účtenkou, paragónom, dodacím listom, faktúrou alebo iným platným dokladom alebo obdobným spôsobom, dosvedčujúcim, že tovar bol zakúpený a zaplatený u predávajúceho (napr. výpis z účtu).

 

Reklamačným konaním sa rozumie postup predávajúceho po uplatnení reklamácie kupujúcim, ktorého výsledkom je rozhodnutie predávajúceho o oprávnenosti reklamácie a následné uspokojenie nárokov kupujúceho postupom podľa príslušné verzie Obchodných podmienok predávajúceho, či rozhodnutie o zamietnutí reklamácie ako neoprávnené.

 

II. Lehota na uplatnenie práv z chybného plnenia

 1. Kupujúci môže vytknúť vadu, ktorá sa na veci prejaví v období dvoch rokov od prevzatia tovaru av prípade kúpy použitej veci v čase 1 roka od prevzatia tovaru. Súd právo z chyby prizná aj v prípade, že nebola vytknutá bez zbytočného odkladu po tom, čo ju mohol kupujúci pri dostatočnej starostlivosti zistiť.

 2. Ak vytkol kupujúci predávajúcemu vadu oprávnene, doba určená k vytknutiu vady nebeží po dobu, po ktorú kupujúci nemôže tovar užívať. Pokiaľ si kupujúci nevyzdvihne reklamovaný tovar ani v lehote 15-tich dní po tom, čo bol predávajúcim v súlade s týmto reklamačným poriadkom informovaný o vybavení reklamácie, má sa za to, že môže vec užívať.

 3. V prípade neoprávnenej reklamácie sa doba určená na vytknutie chyby nepredlžuje.

III. Reklamácia a reklamačné konanie

 1. Reklamácia tovaru môže byť urobená osobne alebo písomne na Prevádzkarne predávajúceho na adrese Věnceslavy Lužickej 1672, 50801 Hořice, prostredníctvom správy zaslanej elektronickou poštou na adresu info@valknut.sk či telefonicky na tel. čísle: +420 725 859 205.

 2. Kupujúci je pri uplatnení reklamácie povinný oznámiť predávajúcemu kontaktné údaje za účelom vzájomnej komunikácie v rámci reklamačného konania, a to najmä adresu trvalého bydliska, resp. adresu, na ktorej preberá poštu, telefónne číslo, adresu elektronickej pošty. Predávajúci vydá kupujúcemu písomné potvrdenie, v ktorom uvedie dátum, kedy kupujúci reklamáciu uplatnil, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie kupujúci požaduje a kontaktné údaje kupujúceho na účely poskytnutia informácie o vybavení reklamácie („Potvrdenie o uplatnení reklamácie“). Možné spôsoby vybavenia reklamácie (nároky kupujúceho z zodpovednosti predávajúceho za vady tovaru) sú uvedené v príslušnej verzii Obchodných podmienok predávajúceho (bod 7.12.) . Presnú špecifikáciu vád tovaru, ako aj špecifikáciu práv, ktoré kupujúci voči predávajúcemu uplatňuje, je kupujúci povinný oznámiť súčasne s uskutočnením reklamácie, najneskôr však pri odovzdaní reklamovaného tovaru predávajúcemu.

 3. Kupujúci je povinný bezodkladne po uplatnení reklamácie predložiť predávajúcemu tovar v jeho kompletnej podobe so všetkými jeho súčasťami a príslušenstvom alebo, po konzultácii s predávajúcim, jeho reklamovanú časť, ak je táto časť oddeliteľná od celku a nemá jej oddelenie vplyv na fungovanie tovaru, alebo sprístupniť miesto, kde je vec umiestnená (u objemných artiklov) servisnému pracovníkovi reklamácií. V opačnom prípade bude reklamačné konanie prenesúčinnosť zastavené. Predávajúci nie je povinný prijať na reklamáciu tovar, ktorý nie je kupujúcim odovzdaný s požadovanými súčasťami a príslušenstvom.

 4. Pri reklamácii tovaru urobeného prostredníctvom elektronickej pošty, alebo telefonicky, informuje predávajúci kupujúceho tiež o adrese, na ktorou má byť reklamovaný tovar kupujúcemu predložený. V prípade, že tovar bude kupujúcim na túto adresu zasielaný, je kupujúci povinný zaistiť dostatočne bezpečný obal tovaru vyhovujúci nárokom prepravy. V prípade, keď tovar bude predávajúcemu zaslaný v zjavne nedostatočnom obale, nemusí byť reklamácia uznaná za oprávnenú. Náklady na prepravu, ako aj iné s uplatnením reklamácie súvisiace náklady, hradí kupujúci sám. V prípade potvrdenia oprávnenosti reklamácie, má kupujúci právo požadovať náhradu nákladov účelne vynaložených pri uplatnení reklamácie (napr. poštovné, náklady na prepravu).

 5. Po obdržaní reklamácie predávajúci – ak je to v závislosti od druhu tovaru, charakteru a rozsahu chyby možné - informuje kupujúceho o následnom postupe, približnom dátume ukončenia reklamačného konania, prípadne o predpokladanom výsledku reklamačného konania.

 6. Reklamácia vrátane odstránenia vady musí byť vybavená a kupujúci o tom musí byť informovaný najneskôr do 30 dní odo dňa dňa uplatnenia reklamácie, pokiaľ sa predávajúci s kupujúcim nedohodne na dlhšej lehote. Po márnom uplynutí tejto lehoty môže kupujúci odstúpiť od kúpnej zmluvy alebo požadovať primeranú zľavu z kúpnej ceny.

 7. Výsledok reklamačného konania predávajúci oznámi kupujúcemu prostredníctvom kontaktných údajov oznámených kupujúcim pri uplatnení reklamácie zaznamenaných v  uplatnenie reklamácie. Predávajúci je povinný vydať kupujúcemu potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy, a dobe jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie („Potvrdenie o vybavení reklamácie“). Potvrdenie o vybavení reklamácie bude priložené ku tovaru, kópiu si predávajúci ponechá pre účely evidencie.

 8. Potvrdenia o uplatnení reklamácie a Potvrdenia o vybavení reklamácie môžu byť obsiahnuté v jedinej listine – reklamačnom protokole.

 9. Kupujúci je oprávnený a taktiež povinný sa o priebehu reklamácie informovať buď telefonicky na tel. čísle +420 725 859 205, alebo prostredníctvom e-mailu na adrese info@valknut.sk.  V prípade, že tak kupujúci neurobí, potom v súlade s nálezom Ústavného súdu Českej republiky, sp. zn. III. ÚS 2983/08 musí znášať dôsledky, ktoré z jeho nečinnosti v tomto smere plynnú.

 10. Ak nevyzdvihne si kupujúci vybavenú reklamáciu do 30 dní odo dňa, kedy musí byť reklamácia vybavená, je predávajúci po predchádzajúcej písomnej výzve zaslanej doporučene kupujúcemu na adresu uvedenú pri uplatnení reklamácie a zaznamenanú na Potvrdení o uplatnení reklamácie, oprávnený účtovať kupujúcemu skladné vo výške 10,-Sk za každý začatý deň omeškania po uplynutí vyššie uvedené lehoty. Ak presiahne výška skladného cenu reklamovaného tovaru, môže byť tento tovar použitý na úhradu skladného. Kupujúci je uzrozumený s tým, že predávajúci je v zmysle § 2126 a nasl. občianskeho zákonníka oprávnený postupovať cestou svojpomocného predaja.

 

IV. Záverečné ustanovenia

 1. Písomnosti doručované kupujúcemu prostredníctvom elektronickej pošty sa majú za doručené najneskôr tretí kalendárny deň po ich odoslaní.

 2. Kupujúci je povinný oboznámiť sa s reklamačným poriadkom už pred uskutočnením kúpy tovaru. Prevzatím tovaru od predávajúceho či prepravcu kupujúci akceptuje tento reklamačný poriadok. Reklamačný poriadok je k dispozícii ako dokument na stiahnutie na webových stránkach. Predávajúci si vyhradzuje právo na zmeny reklamačného poriadku. Informáciu o zmene či doplnení reklamačného poriadku predávajúci zverejní na svojej webovej stránke bez zbytočného odkladu po prijatí príslušnej zmeny či doplnenia.

 3. Reklamačný poriadok je platný a účinný od 6.1.2023, na tovar zakúpený pred 6.1.2023 sa naďalej vzťahuje Reklamačný poriadok verzie 1-2021 uverejnený dňa 14.4.2021.

 

V Podebradoch, dňa 28.8.2023

 

DVORAK Trust s.r.o.